• OZNÁMENIE O PRIJÍMANÍ ŽIADOSTÍ NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE DIEŤAŤA V ŠKOLSKOM ROKU 2022/23

     

       Riaditeľka Materskej školy Mamy Margity v zmysle § 59 ods. 3 zákona č. 254/2008 Z. z., Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade so školským poriadkom Materskej školy Mamy Margity informuje rodičov a verejnosť, že žiadosti o prijatie dieťaťa na výchovu a vzdelávanie do materskej školy k septembru 2022 sa budú prijímať

     

    v dňoch 2. – 15. mája 2022

     

       Vyplnenú a podpísanú prihlášku musí zákonný zástupca aj doručiť spolu s potvrdením pediatra o spôsobilosti dieťaťa navštevovať materskú školu (tlačivo nájdete na web stránke msmamymargity.sk)

    • osobne 3. 5. 2022 v čase 10 – 12h alebo 10. 5. 2022 v čase 15 – 17h alebo
    • zaslaním žiadosti do materskej školy.

     

       Žiadosť musí obsahovať: meno a priezvisko dieťaťa, dátum a miesto jeho narodenia, bydlisko a PSČ (podľa OP matky), rodné číslo, národnosť, štátna príslušnosť, meno, priezvisko a trvalé bydlisko matky a otca, e-mail, telefónne kontakty a adresu pre zaslanie rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí dieťaťa (ak nie je totožná s trvalým bydliskom dieťaťa). Tlačivo žiadosti je zverejnené na web stránke materskej školy msmamymargity.sk.

     

       Ak žiadate o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, (v prípade nepredloženia dokladu o zdravotnom stave dieťaťa a vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, môže byť Vaše dieťa prijaté len na adaptačný alebo diagnostický pobyt).

     

       Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy vydá riaditeľka materskej školy v súlade s § 5 ods. 13 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov najneskôr do 15.júna 2022.

     

    Prednostne sa prijímajú deti:

    • ktoré dovŕšili piaty rok veku a budú plniť povinné predprimárne vzdelávanie (za podmienok voľnej kapacity materskej školy),
    • dieťa, ktorému riaditeľ školy rozhodol o pokračovaní povinného predprimárneho vzdelávania (na základe žiadosti o pokračovanie povinného predprimárneho vzdelávania, ktorú zákonný zástupca predloží riaditeľovi materskej školy spolu so súhlasným odporúčaním všeobecného lekára pre deti a dorast a centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie),
    • ktoré k nástupu do materskej školy dovŕšili 3 roky
    • ktoré sú súrodencami detí navštevujúcich materskú školu,
    • deti z katolíckych rodín,
    • deti z rodín, ktorých rodičia súhlasia s výchovou v katolíckom duchu a tento súhlas vyjadria aj svojim podpisom,
    • deti v odôvodnených vážnych rodinných situáciách.

     

    Od 2.5.2022 do 15.5.2022 prosím vyplňte elektronickú žiadosť o prijatie tu: http://register

    potvrdenie_od_pediatra.pdf