• OZNÁMENIE O PRIJÍMANÍ ŽIADOSTÍ NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE DIEŤAŤA V ŠKOLSKOM ROKU 2024/25

     

       Riaditeľka Materskej školy Mamy Margity v zmysle § 59 ods. 3 zákona č. 254/2008 Z. z., Zákon o výchove a vzdelávaní (ďalej len “školský zákon”) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade so školským poriadkom Materskej školy Mamy Margity, Pavlovičova 3, Bratislava po prerokovaní podmienok prijímania na predprimárne vzdelávanie so zriadovateľom materskej školy informuje rodičov a verejnosť, že žiadosti o prijatie dieťaťa na výchovu a vzdelávanie do materskej školy k septembru 2024 sa budú prijímať

     

                                          v dňoch 2. – 16. mája 2024

         elektronicky cez web stránku materskej školy (msmamymargity.sk).

     

       Vyplnenú a podpísanú žiadosť musí zákonný zástupca aj doručiť spolu s potvrdením pediatra o spôsobilosti dieťaťa navštevovať materskú školu (tlačivo nájdete na web stránke msmamymargity.sk)

    • osobne 2. 5. 2024 v čase 10 – 12h alebo 7. 5. 2024 v čase 15 – 17h alebo
    • zaslaním na adresu materskej školy.

     

       Žiadosť musí obsahovať: meno a priezvisko dieťaťa, dátum a miesto jeho narodenia, bydlisko a PSČ (podľa OP matky), rodné číslo, národnosť, štátnu príslušnosť, meno, priezvisko a trvalé bydlisko matky a otca, e-mail, telefónne kontakty a adresu pre zaslanie rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí dieťaťa (ak nie je totožná s trvalým bydliskom zákonného zástupcu), formu organizácie výchovy a vzdelávania podľa § 28 ods. 2 a vyučovací jazyk, v ktorom má byť predprimárne vzdelávanie poskytované. Súčasťou žiadosti je aj potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast; toto potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa má obsahovať aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa, ako aj všetky dôležité skutočnosti o zdravotnom stave dieťaťa, ktoré môžu mať vplyv na bezpečnosť a ochranu zdravia dieťaťa pri jeho predprimárnom vzdelávaní, ako aj vplyv na bezpečnosť a ochranu zdravia ostatných detí vzdelávaných v materskej škole. Tlačivo žiadosti bude zverejnené na web stránke materskej školy msmamymargity.sk od 15. apríla 2024.

     

       Ak žiadate o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj odporúčanie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporúčanie všeobecného lekára pre deti a dorast.
       Ak ide o dieťa s nadaním, k žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa prikladá aj vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie.

     

    Do materskej školy bude prednostne prijaté:

    • dieťa, ktorému riaditeľ školy rozhodol o pokračovaní povinného predprimárneho vzdelávania (na základe Informovaného súhlasu s pokračovaním plnenia povinného predprimárneho vzdelávania, ktorú zákonný zástupca predloží riaditeľovi materskej školy spolu so súhlasným odporúčaním všeobecného lekára pre deti a dorast a centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie),                                                        
    • dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné (za podmienok voľnej kapacity materskej školy), ak ešte nenavštevuje inú materskú školu*,
    • dieťa, ktoré má právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie podľa §59b školského zákona, ak ešte nenavštevuje inú materskú školu*,                                                                                                                       
    • súrodenci detí, ktoré už navštevujú našu materskú školu, ktorí k 1. septembru 2024 dovŕšia 3 roky.                 

       Podmienky prijatia schválené pedagogickou radou: v prípade, ak počet záujemcov bude vyšší, ako umožňuje kapacita materskej školybude prijaté

    • dieťa, ktoré ovláda základné hygienické návyky (bez plienok, cumľa, pije z pohára, vie sa samostatne najesť lyžicou a používa samostatne WC, vie si samostatne obliecť základné časti odevu, zrozumiteľne komunikuje na úrovni zodpovedajúcej jeho veku),
    • dieťa z katolíckych rodín a dieťa, ktorého rodičiasú hlasia s výchovou v katolíckom duchu a tento súhlas vyjadria aj svojím podpisom.

    Každá žiadosť bude posudzovaná individuálne bez ohľadu na termín a poradie priajtia žiadosti.

     

     

       Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy vydá riaditeľka materskej školy v súlade s § 5 ods. 13 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov najneskôr do 30.júna 2024.

     

    * ak dieťa navštevuje inú materskú školu, je potrebné riaditeľke materskej školy  podať žiadoť o prijatie prestupom. Tieto budú prijaté v prípade voľnej kapacity materskej školy.

     

     

    Od 2.5.2024 do 16.5.2024 prosím vyplňte elektronickú žiadosť o prijatie tu: http://register

    potvrdenie_od_pediatra.pdf