• V školskom roku 2022/2023 bola na základe rozhodnutia zriaďovateľa materskej školy výška príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy stanovená na sumu: 

     90,- eur/mesiac  (predškoláci 50,- eur/mesiac)  celodenná trieda 

     70,- eur/mesiac  (predškoláci 30,- eur/mesiac)  trieda 7:00 - 14:00 h .

      

     Číslo účtu:
     SK07 0900 0000 0051 3375 6402

     Variabilný symbol:
     Každé dieťa má svoj vlastný variabilný symbol

     Identifikácia platby (poznámka):
     meno a priezvisko dieťaťa

     Splatnosť:
     Úhrada vopred do 20. dňa v mesiaci.