Venujte nám 2% Zobraziť viac

O materskej škole

Naším zámerom je podporovať tvorivosť, rozvíjať schopnosti a zručnosti detí tak, aby boli pripravené nielen na primárne vzdelávanie , ale aj život v kolektíve a v spoločnosti, aby boli schopné vytvárať spoločenské hodnoty.

Výchova sleduje víziu, ktorou má byť „čestný občan štátu a dobrý kresťan“. V Don Boscovej pedagogike víťazí úcta k človeku k jeho veľkosti a krehkosti, k jeho dôstojnosti Božieho dieťaťa. Výchova preventívnou metódou sa snaží predchádzať zlu a dôveruje v dobro prítomné v srdci každej ľudskej bytosti. Formuje svedomie dieťaťa a učí ho voliť si dobro a odmietať zlo.

Ďalším inšpiratívnym systémom výchovy pri práci s deťmi je pedagogika Marie Montessori. Je v nej rozpracovaná nielen teória rozvoja dieťaťa, ale aj konkrétne praktické postupy s množstvom pomôcok. Súčasťou pedagogiky je aj podporovať prirodzenú túžbu dieťaťa učiť sa, priateľský a rešpektujúci vzťah medzi učiteľom a dieťaťom a schopnosť učiteľa pozitívne dieťa motivovať.

Priestory a vybavenie

Priestory MŠ plne vyhovujú najrôznejším skupinovým i individuálnym činnostiam detí. Nachádzajú sa na 2. poschodí budovy Rodinného centra.

Pozrite si fotky priestorov

MŠ je trojtriedna s celodennou starostlivosťou. Výchovno-vzdelávacím jazykom je slovenský jazyk. Každá trieda má svoju šatňu a umyváreň. Detský nábytok v triedach, zdravotné hygienické zariadenie (umyvárne, toalety) i vybavenie pre odpočinok detí (ležadlá). Vedľa budovy Rodinného centra, je oplotený areál a dostatok zelenej plochy. Na tejto ploche MŠ plánuje dobudovať detské ihrisko s voľnou trávnatou plochou pre pohybové hry detí i s preliezačkami pre deti predškolského veku.

Organizácia tried a vekové zloženie

V triede s celodennou výchovou a vzdelávaním zabezpečujú predprimárne vzdelávanie striedavo na zmeny dve učiteľky.

1. trieda: 3 – 4 ročné deti
2. trieda: 3 – 4 ročné deti
3. trieda: 3 – 6 ročné deti

Prevádzka materskej školy

Prevádzka v 1. triede - od 7:00, končí o 16:15.
Prevádzka v 2. triede - od 7:45, končí o 17:00.
Prevádzka v 3. triede - od 7:45, končí o 15:30.

Materská škola je otvorená od 7:00 do 17:00. Schádzanie detí od 7:00 je v 1. triede. O 7:45 si učiteľky jednotlivých tried preberú deti do tried.

Odovzdávanie je nasledovné: O 15:30 prechádzajú deti z 3. triedy do 1. a 2. triedy. Do 2. triedy prejdú všetky deti v materskej škole o 16:15.

Obmedzenie prevádzky materskej školy

Každý druhý piatok v mesiaci je MŠ z dôvodu kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov otvorená v čase od 7:00 do 12:30.

Zoznam druhých piatkov:

6. október 2017
10. november 2017
8. december 2017
12. január 2018
9. február 2018
13. apríl 2018
11. máj 2018
8. jún 2018

Viac informácií môžete nájsť v školskom poriadku MŠ.