Venujte nám 2% Zobraziť viac

Prijímanie žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v školskom roku 2019/2020

V súlade s § 3 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky
MŠ SR č 308/2009 Materská škola Mamy Margity, Pavlovičova 3, 821 04 Bratislava
oznamuje, že žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy sa prijímajú osobne kancelárií riaditeľky

24. apríla 2019

v budove MŠ na Pavlovičovej ul. 3 v Bratislava
v čase 10:00 - 12:00 a 14:00 - 16.00

alebo

počas konzultačných hodín v mesiaci máj

alebo

poštou na adresu materskej školy od 20. mája 2019.

Podmienky prijatia:

  • dieťa spravidla od troch do šiestich rokov,
  • dieťa, ktorému bol rozhodnutím riaditeľa základnej školy odložený začiatok povinnej školskej dochádzky,
  • dieťa, ktorému bol rozhodnutím riaditeľa základnej školy dodatočne odložený začiatok povinnej školskej dochádzky
  • ovládanie základných hygienických návykov (bez plienok)

Do materskej školy bude prednostne prijaté:

  • dieťa, ktorému bol rozhodnutím riaditeľa základnej školy dodatočne odložený začiatok povinnej školskej dochádzky a má trvalé bydlisko v Ružinove (najmä v časti Ružinov - Trnávka)
  • dieťa, ktoré má rok pred plnením školskej dochádzky a má trvalé bydlisko v Ružinove (najmä v časti Ružinov - Trnávka)
  • dieťa, ktoré ma trvalé bydlisko v Ružinove (najmä v časti Ružinov - Trnávka)

Písomné rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa vydá materská škola písomne a pošle poštou na adresu trvalého bydliska dieťaťa do 20. júna 2019.

O prijatí nerozhoduje poradové číslo žiadosti.

Dokumenty na stiahnutie

K žiadosti je potrebné priložiť potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast (je na druhej strane tlačiva).

  • Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie + Vyjadrenie o zdravotnom stave dieťaťa
    • Word (394 KB, môžete vyplniť v počítači), PDF (67 KB)