Venujte nám 2% Zobraziť viac

Denný poriadok

7:00 – 8:00
pevne stanovený čas
 • začiatok prevádzky - schádzanie detí
7:00 – 8:30
rámcovo stanovený čas
 • hry a hrové činnosti, plánované, navrhované aktivity, individuálne, skupinové alebo frontálne činnosti, edukačné aktivity, ranný kruh – modlitba, rozhovory, diskusie
 • pohybové a relaxačné cvičenia
8:15 – 9:00
pevne stanovený čas
 • činnosti zabezpečujúce životosprávu – osobná hygiena, desiata (stolovanie, stravovanie)
9:00 – 11:00
rámcovo stanovený čas
 • edukačné aktivity, výtvarné, pohybové, hudobno-pohybové, grafomotorické, dramatické a iné aktivity realizované formou hry
 • hry a hrové činnosti - plánované, navrhované aktivity individuálne, skupinové alebo frontálne činnosti a aktivity
 • pohybové a relaxačné cvičenia
 • pobyt vonku, edukačná aktivita - spojená s vychádzkou do blízkeho okolia, alebo realizovaná na školskom dvore s rôznym zameraním (pohybovým, environmentálnym, dopravným, ekologickým, ai.)
11:15 – 12:00
pevne stanovený čas
 • činnosti zabezpečujúce životosprávu – osobná hygiena, obed (stolovanie, stravovanie)
od 12:00
rámcovo stanovený čas
 • odpočinok minimálne 30 minút, krúžková činnosť
 • pohybové a relaxačné cvičenia
14:15 – 15:00
pevne stanovený čas
 • činnosti zabezpečujúce životosprávu – osobná hygiena, olovrant (stolovanie, stravovanie)
15:00 – 17:00
rámcovo stanovený čas
 • hry a hrové činnosti, plánované, navrhované aktivity, individuálne, skupinové alebo frontálne činnosti a aktivity, edukačné aktivity
 • spájanie tried (o 15:30)
17:00
pevne stanovený čas
 • koniec prevádzky

Obmedzenie prevádzky materskej školy

Každý druhý piatok v mesiaci je MŠ z dôvodu kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov otvorená v čase od 7:00 do 12:30.

Zoznam druhých piatkov:

6. október 2017
10. november 2017
8. december 2017
12. január 2018
9. február 2018
13. apríl 2018
11. máj 2018
8. jún 2018